คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ (กรอ.) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ (กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์) ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินเรื่องก่อสร้างศูนย์แพทย์ และสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาบุรีรัมย์ ความคืบหน้าโครงการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ “Buriram Brand” จากการติดตามปรากฎว่า โครงการต่างๆ ได้มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง และคาดว่าจะแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อเราเลี้ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง มาตรการของจังหวัดฯ รวมทั้งเสนอให้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City และการจัดทำแผนพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ต่อไปอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์