กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านระบบขนส่งมวลชนไฟฟ้า เข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรูปแบบใหม่บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในตัวเมืองบุรีรัมย์ ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 4.0

วันที่(05 ก.ค. 60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Mr.Lu Yi พร้อมคณะผู้ประกอบธุรกิจด้านระบบขนส่งมวลชนไฟฟ้า กลุ่มบริษัท SAIC International Business ประเทศจีน เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 4.0 และหารือถึงความเป็นไปได้ในการนำระบบขนส่งมวลชนไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตัวเมืองบุรีรัมย์ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งมวลชนสู่สากล “บุรีรัมย์ 4.0” ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 20 ปี สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬา มหานครแห่งความสุข

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 20 ปี มีเป้าหมายการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนโดยก้าวไปพร้อมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 9 ด้านประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต /2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ /3.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา /4.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /5.อุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพ /6.อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต /7.อุตสาหกรรมการบิน/Logistics /8.อุตสาหกรรมการแพทย์ สาธารณสุข /9. อุตสาหกรรมการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน

ในขณะที่ Mr.Lu Yi กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับบริษัทที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์ และเป็นจังหวัดที่น่าสนใจโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทางบริษัทเองก็มีแนวทางการพัฒนายานยนต์ในโลกอนาคต การคมนาคมรูปแบบใหม่ ที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์ระบบขนส่งร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งหลังจากนี้จะนำข้อมูลที่ได้จากการหารือนำเสนอต่อ

บริษัทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และจะระดมทีมงานคิดโครงระบบคมนาคมในรูปแบบต่างๆ ภายในเขตเมืองที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา หากมีความเป็นไปได้ ภาครัฐสนับสนุน ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีพูดคุยกันในรายละเอียดเชิงลึกต่อไป

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram