จ.บุรีรัมย์ระดมส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษากว่า 3,000 คน รวมพลังเดินรณรงค์รอบเมือง พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

จ.บุรีรัมย์ระดมส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษากว่า 3,000 คน รวมพลังเดินรณรงค์รอบเมือง พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

(26 มิ.ย.60) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ที่บริเวณสวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โดยได้มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษากว่า 3,000 คน เดินถือป้ายรณรงค์ตามถนนสายต่างๆ รอบเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ทั้งเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

จากนั้นนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาร่วมปฏิญาณตน และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท

พร้อมทั้งได้มีการมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม ดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้หัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

นอกจากนี้ยังมีการประกวดทูบีนัมเบอร์ วันของเด็ก เยาวชน จากสถานศึกษาต่างๆ ด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน มารวมพลังเดินรณรงค์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งได้มีการจัดแข่งขันทูบีนัมเบอร์ วัน ของนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในอีกทางหนึ่งด้วย

สุรชัย พิรักษา / สวท. บุรีรัมย์