สื่อมวลชนบุรีรัมย์กว่า 40 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสุดยอดปราชญ์เมืองบุรีรัมย์

วันนี้(20 มิ.ย 60) นางผุสดี เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น จำนวนกว่า 40 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้และศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำองค์ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลไปสู่ หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง

โดยแห่งแรก ไปที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุขวัฒนา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายคำนึง เจริญศิริ ซึ่งลาออกจากชีวิตการทำงานรับเงินเดือน มาเป็นเกษตรกร ดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง โดยนำแนวทางของศาสตร์พระราชา มาพัฒนา พื้นที่การเกษตร และบริหารจัดการน้ำ

เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช ตามหลักทฤษฎีใหม่ สามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ของอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี ครูผู้สร้างแหล่งการเรียนรู้

ซึ่งตัดสินใจลาออกจากข้าราชการครู เพื่อมาทำการเกษตรแบบเต็มตัว เพื่อทำให้ครอบครัวมีสุขภาพดี และมีความสุข ใช้ชีวิต แบบพึ่งพาตัวเองได้ จึงมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่การเกษตร โดยน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรแบบทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหัวใจในการทำการเกษตร เน้นปลูกพืชแบบผสมผสาน

นอกจากนี้ ภายในศูนย์เรียนรู้ ยังมีฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ฐานการทำเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรแบบปราณีต การก่อสร้างบ้านดิน การสร้างเตาถ่านขนาดครอบครัว การขุดสระ การใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ การปลูกสมุนไพร เครื่องสีข้าวกล้องแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เครื่องผลิตแกลบ การผลิตปุ๋ยชีวภาพและจุลินทรีย์ การเลี้ยงสุกร และปลูกไม้ยืนต้น 1 ไร่ สร้างรายได้ 1 แสนบาท

สำหรับจุดที่ 3 เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาไทย ครูบาคำเดื่อง ภาษี ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพ่อคำเดื่อง ภาษี นับเป็นปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้มีแนวคิดในการทำการเกษตร แบบพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยทำเกษตรธรรมชาติในพื้นที่ 50 ไร่ ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ตั้งแต่การปลูกไม้ยืนต้น มี เช่น ไม้ยางนา ต้นตะเคียนทอง ซึ่งปัจจุบันมีอายุกว่า 20 ปี ปลูกไผ่ ปลูกกล้วย พืชผักนานาชนิดและขุดบ่อเลี้ยงปลา สามารถสร้างรายได้ อยู่ได้แบบพออยู่พอกิน โดยไม่ต้องหวังร่ำรวย สามารถสร้างทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมรดกให้ลูกหลานในอนาคต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์