กศน.ปลูกจิตสำนึกครู/บุคลากรทุกภูมิภาคซาบซึ้งประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีศักยภาพ สามารถอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ

ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องปลูกฝังคือ ความรักชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี

หน้าที่ของคนไทยทุกคนคือการปกปักษ์ 3 สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างถึงที่สุด เพื่อดำรงและคงความหมายบนผืนธงไตรรงค์ให้ลูกหลานไทยในภายภาคหน้าได้ตระหนักในความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ

จากเหตุผลสำคัญข้างต้น สำนักงาน กศน.ได้จัดอบรม โครงการ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งเยาวชน และประชาชนทั่วไป สำนักงาน กศน.ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะใช้การศึกษาและการเรียนรู้ เป็นกระบวนการสร้างระบบความรู้ ความเข้าใจ

เพื่อนำไปขยายผลให้แก่ผู้เรียน กศน. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และเข้าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อย่างถูกต้อง โดยในส่วนกลางได้ดำเนินการจัดอบรมไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 550 คน เป็นผู้บริหารจากส่วนกลาง สำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษาขึ้นตรง และผู้บริหารระดับอำเภอบางส่วน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับในส่วนภูมิภาคจะขยายผลการอบรมไปยังผู้บริหาร กศน.อำเภอ ที่เหลือ และครู กศน.ตำบลในพื้นที่ โดยจัดเป็นกลุ่ม/ศูนย์จังหวัด รวม 17 ครั้ง ดังนี้

15 พ.ค. 2560 จ.กาญจนบุรี,

16 พ.ค. 2560 จ.ปทุมธานี,

18 พ.ค. 2560 จ.นครนายก,

19 พ.ค.2560 จัดที่ กทม.,

22 พ.ค.2560 จ.เชียงราย.

24 พ.ค.2560 จ.เชียงใหม่,

29 พ.ค. 2560 จ.พิษณุโลก,

30 พ.ค.2560 จ.นครสวรรค์,

1 มิ.ย.2560 จ.นครราชสีมา,

2 มิ.ย.2560 จ.บุรีรัมย์,

5 มิ.ย.2560 จ.อุดรธานี,

7 มิ.ย.2560 จ.ขอนแก่น,

12 มิ.ย.2560 จ.สกลนคร,

14 มิ.ย.2560 จ.อุบลราชธานี,

16 มิ.ย. 2560 จ.ภูเก็ต,

19 มิ.ย.2560 จ.สุราษฎร์ธานี และ

21 มิ.ย.2560 จ.สงขลา

โดยจะมีผู้บริหาร กศน.ระดับอำเภอและครู กศน.ตำบลในทุกภูมิภาคได้รับความรู้จากการอบรมทั้ง 17 ครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 8,016 คน

โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สนับสนุนวิทยากรเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้มีความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ได้แก่

นายหมวดเอก ธารณา คชเสนี และ ว่าที่ร้อยตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์

คาดว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไปดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สำหรับผู้เรียน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ได้อย่างจริงจังต่อไป

เพราะหากทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกัน จะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้ และสามารถเดินหน้าพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมอารยประเทศสืบไปอย่างมั่นคง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรวรรณ วงศาโรจน์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพหน้าปกจาก : ภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์ ทองดีฟันขาว