พันเอก สรชัช สุทธิสนธ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ทำการแทนผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี กล่าวว่า ตามที่กองกำลังสุรนารี

ชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์

ได้รับมอบภารกิจจากกองทัพภาคที่ 2 ในการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบบริเวณพื้นที่จุดผ่อนปรน

ตลาดชายแดนช่องสายตะกู

เพื่อการค้าและจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

ชายแดนช่องสายตะกู
เพื่อให้ภารกิจจัดระเบียบบริเวณชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2522 หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สายตะกู บุรีรัมย์
สายตะกู บุรีรัมย์

ทั้งนี้ จึงเน้นย้ำ ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผ่านแดนให้ยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ, ประกาศกระทรวงมหาดไทย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอย่างเคร่งครัด

สายตะกู บุรีรัมย์
สายตะกู บุรีรัมย์

สำหรับประชาชนที่ขอผ่านแดน ขอให้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย ส่วนในกรณีที่จะมีการผ่านแดนที่นอกเหนือจากมาตรการผ่านแดน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำหนังสือผ่านจังหวัดนั้นๆ

สายตะกู บุรีรัมย์
สายตะกู บุรีรัมย์

เพื่อที่จะให้จังหวัดแจ้งให้กองกำลังสุรนารีทราบ และดำเนินการต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิเดช นนทพรหม

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อำนาจเจริญ