กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองกองทัพภาคที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ค. 60

พันเอก จตุรพงศ์ บกบน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ กอ.รมน.ภาค 2 กำหนดประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองระดับภาค โดยจังหวัดขอนแกนส่งตัวแทนระดับจังหวัด 30 คน

ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ กองทัพภาคที่ 2 นครราชสีมา ณ ห้องศรีพัชรินทร์ ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา วันนี้ (25 เม.ย. 60) มีการประชุมเพื่อกำหนดรายชื่อผู้เข้าประชุมที่จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน นาวาอากาศเอก จิระศักดิ์ อินทวงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.ขอนแก่น กล่าวว่า ห้วงวันที่ 20-26 เมษายน 2560 กอ.รมน.ขอนแก่น ขอความร่วมมือสื่อมวลชน วิทยุชุมชน อปมช. และสื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการข่าวของ ศมบ.

ประเด็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 การเตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้ง การป้องกันอุบัติเหตุ ปกป้องบิดเบือนข้อเท็จจริง การลงทะเบียนผู้ที่รายได้น้อย

โดยเฉพาะประชาสัมพันธ์จังหวัด เน้นการประชาสัมพันธ์ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนกดไลน์ กดแชร์ ส่งต่อข่าวสารต้องได้รับคำยืนยันจากส่วนราชการภาครัฐผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนที่ถูกต้องต้อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น