สำนักงาน คปภ. เดินสาย จัดอบรมความรู้ประกันภัย Training for the trainers ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานใน จ.บุรีรัมย์ ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยพืชผล เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรชาวนา เผยบุรีรัมย์อัตราการทำประกันภัยข้าวนาปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการทำประกันภัยข้าวนาปีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย จัดการอบรมความรู้ตาม “โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2560”

โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ที่ห้องอำเภอเมือง โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริม และประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมผู้อำนวยสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และพนักงาน ธ.ก.ส. รวมทั้งสิ้น 236 คน เข้ารับการอบรม

โดยการอบรมความรู้ครั้งนี้ มุ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยพืชผล โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับหลักการประกันภัย ก่อนเข้าสู่ความรู้ในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะไปเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่อให้เกษตรกรชาวนา ได้ใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับอัตราการทำประกันภัยข้าวนาปีของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีพื้นที่ปลูกข้าว 2,673,367 ไร่ มีพื้นที่ที่ทำประกันภัย 1,522,426 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.95 ซึ่งมีอัตราการทำประกันภัยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการทำประกันภัยข้าวนาปีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพื้นที่ทำประกันภัย คิดเป็นร้อยละ 45.10
ในส่วนความคืบหน้าของโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบปรับอัตราเบี้ยประกันภัยตามที่สำนักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยเสนอ จากเดิมอัตราเบี้ยประกันภัย 100 บาท ต่อไร่ ลดลงเป็น 90 บาท ต่อไร่ เท่ากันทุกพื้นที่ และเพิ่มวงเงินคุ้มครองจากเดิม 1,111 บาท ต่อไร่ เพิ่มเป็น 1,260 บาท ต่อไร่ ซึ่งเสนอให้รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในอัตรา 61.37 บาท ต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) และเสนอให้ ธ.ก.ส.อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย ในส่วนที่เหลือ 36 บาท ต่อไร่ ให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธ.ก.ส.เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560