ข้อมูลจากเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 กระทรวงคมนาคม ตั้งงบประมาณในการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 และทางหลวงหมาย 2073 (แยกนางรอง) วงเงินทั้งสิ้น 13 ล้านบาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 2,600,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 10,400,000 บาท

หากแม้นโครงการนี้ได้ก่อสร้างจริง จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรโดยการระบายปริมาณการจราจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและไปสู่ภาคตะวันออกทำให้การสัญจรไป-มาของประชาชนสะดวก ปลอดภัย โดยเฉพาะย่านชุมชน  และทำให้การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ต้องรอติดตามความคืบหน้า แม้นหลายฝ่ายเสนอให้มีการสร้างทางเลี่ยงเมืองนางรองด้วยเช่นกัน

ที่มา : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563