วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ครอบครัว จึงวิวัฒนาภรณ์ ได้มีจิตศรัทธาบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ห้องทันตกรรม มูลค่า 1,000,980 บาท

ให้หอผู้ป่วยวิกฤตโรค
เลือดหัวใจมูลค่า 855,400 บาท

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,856,380 บาท

รับมอบโดย นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์