ประกาศรายชื่อครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

22 พ.ค. 2560

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินโครงการเชิดชูหน่วยงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายสะเต็มศึกษา

โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย จำนวน 3 คน

1) นางปิยพร ณ ลำปาง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเภทวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคมี

2) นายศตภิษัช ไกรษี โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเภทวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคมี

3) นางสาววีรยา นากสุก โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี ประเภทคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รางวัลชมเชยพิเศษ จำนวน 2 คน

1) นายพรจักษ์ อุ่นทิม โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ จังหวัดนนทบุรี ประเภทวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

2) นางปาริชาติ อักษรภักดี โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาฟิสิกส์

รางวัลชมเชย จำนวน 4 คน

1) นายชนกนันท์ พะสุโร โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดยะลา ประเภทวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

2) นางสาวเพชรอารีย์ เอกอัครสหนันท์ โรงเรียนทุ่งโพวิยา จังหวัดอุทัยธานีประเภทวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3) นายมานะ อินทรสว่าง โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ประเภทวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


4) นางสมสุข แสงปราบ โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาฟิสิกส์

สามารถดูประกาศได้ที่เว็บไซต์ สสวท. http://www.ipst.ac.th