คัดเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ เลือกกันเอง 3 กลุ่มจับสลาก 2 กลุ่ม

การคัดเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ มีการลงคะแนนเลือกกันเอง 3 กลุ่ม ต้องจับสลาก 2 กลุ่ม สรุปผ่านเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 32 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนไปเลือกระดับประเทศวันที่ 27 ธ.ค.61

 

 

(22 ธ.ค.61) บรรยากาศการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับอำเภอ จำนวน 43 คน ใน 21 อำเภอ จากทั้งหมด 23 อำเภอ ยกเว้น อ.พลับพลาชัย และ อ.แคนดง ไม่มีผู้สมัคร ทั้งการสมัครด้วยตนเอง และจากการแนะนำขององค์กรทั้ง 13 กลุ่ม ที่ชั้น 2 หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์

 

ซึ่งเป็นสถานที่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปอย่างคึกคัก ปรากฏว่ามีผู้มารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนด คือเวลา 08.00-09.00 น. จำนวน 41 คน ไม่มารายงานตัว 2 คน สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่มีจำนวนผู้สมัครไม่เกินกลุ่มและวิธีการสมัครไม่เกิน 4 คน ถ้าหากมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด ก็ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

 

ส่วนกลุ่มที่มีจำนวนผู้สมัครและวิธีการสมัครเกิน 4 คน มีจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง มีผู้สมัครจำนวน 5 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษาและสาธารณสุข มีผู้สมัครจำนวน 12 คน และกลุ่มที่ 4 กลุ่มกสิกรรม มีผู้สมัครจำนวน 8 คน โดยทั้ง 3 กลุ่ม

 

ผู้สมัครจะทำการเลือกกันเองให้เหลือ 4 คน ตามที่กฎหมายกำหนด ผลการเลือกตั้ง ส.ว. ทั้ง 3 กลุ่มที่เลือกกันเอง ปรากฏว่า กลุ่มที่ 3 มีผู้สมัครได้คะแนนเท่ากัน 3 คน ต้องจับสลากเลือกเอา 2 คน และกลุ่มที่ 4 มีผู้สมัครได้คะแนนเท่ากัน 4 คน ต้องจับสลากเลือกเอา 2 คน

สรุปผลการเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 32 คน ใน 21 อำเภอ จากทั้งหมด 23 อำเภอ ยกเว้น อ.พลับพลาชัย และ อ.แคนดง ไม่มีผู้สมัคร เป็นการสมัครด้วยตนเอง 10 กลุ่ม และจากการแนะนำขององค์กร 3 กลุ่ม เพื่อเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ ในวันที่ 27 ธ.ค.61 ซึ่งโดยภาพรวมการเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ เหตุการณ์ปกติทุกอย่าง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผอ.กกต.บุรีรัมย์ กล่าวว่า บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรค มีเพียงผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 1 คน ที่กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 77 (1) เนื่องจากผู้สมัครรายดังกล่าวได้โทรศัพท์ไปสัญญากับผู้สมัครรายอื่นว่า จะให้ค่าสมัครคืนหากลงคะแนนเลือกตนเองในการเลือกระดับจังหวัด

สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์