แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมก่อสร้างขยายช่องจราจร     จาก ๒ ช่อง เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอน สตึก – หัวถนน ระหว่าง กม.๑๑๓+๓๐๐ – กม.๑๑๖+๘๐๐ ตำบลดอนมนต์  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ๓.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ 70 ล้านบาท
เนื่องจากสายทางช่วงดังกล่าวนี้ใช้งานมานาน ประกอบกับเป็นเส้นทางสายหลักสำหรับสัญจรไปยังสนามบินของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางหลวงช่วงดังกล่าว จึงสมควรทำการปรับปรุงทางหลวงช่วงดังกล่าวเป็น ๔ ช่องจราจร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของชั้นโครงสร้างทางให้ดีขึ้น พร้อมทั้งทำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง

2

1

Untitled

11234856_506552526161123_524903620268632346_n

11813237_506555099494199_7954841949156977166_n

11846708_506555032827539_2428776422770806160_n

 

 

ที่มาข้อมูล – กรมทางหลวง