ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย 2561 

ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ตุลาคม นี้ โดยอุณภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมชั้นบนระดับล่าง เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉี่ยงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดงอย่างต่อเนื่อง  สำหรับภาคโต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
24 ตุลาคม 2561 

กรมอุตุนิยมวิทยา