จังหวัดบุรีรัมย์เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

(10 ส.ค.60 ) เวลา 10.00 น. นายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จำนวน 94 คน พร้อมทั้งมอบเสื้อผ้า ชุดของขวัญสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ตามโครงการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

นอกจากนั้น นายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาคม ชมรม ได้เดินเยี่ยม และมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุติดเตียง สอบถามความเป็นอยู่ ตลอดทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จิตอาสาที่คอยดูแลผู้สูงอายุในภายในศูนย์ฯ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุชาย หญิงที่อยู่ในความการดูแลจำนวน 94 คน มีผู้สูงอายุที่ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จำนวน 35 คน

สำหรับโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินงานมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยดำเนินกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมไปถึงกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ในเดือนสิงหาคม 2560 ทั่วทั้งประเทศ

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์