จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรมการจังหวัดเพื่อสรุปและติดตามงานตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหาเรือข้อราชการที่สำคัญ

วันนี้(31 พ.ย.60) เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายต่างๆจากภาครัฐสู่ประชาชน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เช่น

การสรุปผลการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

การสรุปรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดบุรีรัมย์

การสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการกำจัดผักตบชวา

การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

การรายงานผลการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์

นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการหารือข้อราชการที่สำคัญของส่วนราชการ เช่น

การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค/

การจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /

การเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง/

การเดินทางผ่านเข้า-ออก บริเวณจุดผ่านแดนตามแนวชายแดน /

การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ บุคลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ/

การชี้แจงแนวทางตรวจติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด /

สรุปสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุประจำเดือนเมษายน 2560 /

การชี้แจงโครงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2560 /

โครงการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.เดือนมิถุนายน 2560 /

ผบการดำเนินงานการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และการรายงานการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาทางสังคม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์