วันนี้(13 ธ.ค. 59) เวลา 09.30 น. นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ที่ห้องประชุมอำเภอเมือง โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 208 แห่ง รวม 350 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะนำความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน หมู่บ้านให้เกิดการตื่นตัวในการรักษาความสะอาด สร้างวินัยในกับประชาชนในการคัดแยกขยะ ใช้น้อย ใช้ช้ำ และนำกลับไปใช้ใหม่ พัฒนาให้เป็นชุมชนปลอดขยะ 1 ตำบล 1 ชุมชน/หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี

ภายในงานมีนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนที่ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จด้านบริหารจัดการขยะต่อเนื่องจนได้ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในการโครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ได้แก่ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ ชุมชนบุลำดวนใต้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์/ชุมชนขนาดกลางได้แก่ ชุมชนหนองสะแกกวน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นอกจากนั้นแล้วยังมีชุมชนหมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการขยะร่วมจัดนิทรรศการได้แก่ ชุมชนบ้านโคกมะกอก ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ ชุมชนระเบิกขาม ต.เสม็ด อ.เมือง ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.บ้านยาง อ.เมือง ซึ่งได้รับการสนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจากผู้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

ขณะที่ นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธานคณะทำงานชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดขยะ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศด้านการบริหารจัดการขยะ บอกว่า ในเขตพื้นที่ของชุมชนบุลำดวนมีปริมาณขยะทุกชนิดแต่ละวันเป็นปริมาณที่มาก เนื่องจากมีหอพักในพื้นที่กว่า 90 แห่ง มีประชากรในพื้นที่ และประชากรแฝงจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน มากกว่า 2,500 คน แต่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพักเป็นอย่างดีมีการจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ สร้างมูลค่าจากกระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น ถุงพลาสติกนำไปจักสานเป็นกระเป๋า และใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัญเชิญถ้วยชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ

บุลำดวนใต้ชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์