จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ คืนคนดีสู่สังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช.

(19 เม.ย. 61) นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ หรือที่เรียกว่าศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)รุ่นที่ 4/2561

ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายอุกฤษฎ์ หงส์ไธสง ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าชุดครูฝึก ผู้แทนส่วนราชการ และวิทยากร นำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าอบรมจำนวน 80 คน

เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เป็นคนดีเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีทักษะวิชาชีพสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างปกติสุข

สำหรับโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ หรือศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดเป้าหมายไว้ 4 รุ่น ๆละ 80 คน ดำเนินการฝึกอบรมรวม 12 วัน/รุ่น

แยกเป็นการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 9 วัน และการฝึกอาชีพจำนวน 3 วัน มีคณะวิยากรจากสหวิชาชีพ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปบรรยายให้ความรู้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตลอด

อีกทั้งการติดตามช่วยเหลือหลังจากผ่านการฝึกอบรมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกในระดับพื้นที่ในด้านการบำบัดรักษาให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์