วันนี้ (15ม.ค.59) เวลา 10.00 น. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา ขณะนี้มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าที่ช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด ติดต่อกับช่องจุ๊บโกกีจังหวัดอุดรมีชัย ของกัมพูชา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและเศรษฐกิจชายแดนและขับเคลื่อนนโยบายมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดน ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งเพื่อลดขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็นรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัด ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นที่ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด โดยศูนย์ดังกล่าวจะประมวลข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านต่างประเทศ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จะมีการระดมทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ ขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของจังหวัด โดยในวันที่ 21 ถึง 22 มกราคมนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้เชิญบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา ณ โรงแรมดเดอะศิตา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ จะได้รับทราบแนวโน้มความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาด้านจังหวัดบุรีรัมย์ ภาษาอังกฤษและภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร การก้าวสู่อาเซียน และความพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์กับการพร้อมเข้าสู่อาเซียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า ฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา จะได้หารือกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหาแนวทางในการผลักดัน ช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่ามรดกโลก จึงมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ต้องมีการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งสองฝ่าย รวมถึงจากยูเนสโกด้วย

ด้านนายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน โดยแรงงานไทย สามารถเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนได้ แต่จะต้องผ่านการฝึกอบรมแรงงานที่ได้มาตรฐานอาเซียน และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษา ทั้งนี้ หน่วยงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ โดยมีการอำนวยความสะดวกแรงงานประเทศสมาชิกอาเซียนในทุกด้าน

 

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์