สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาน 2563 ที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น. นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาน 2563 ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อชี้แจง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แก่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งระบบการดูแลระยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอัษฎาวุธ สาระสิทธิ์ หัวหน้างานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา เป็นผู้บรรยาย และตอบข้อซักถามในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนฯ

สำหรับในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงกำหนดแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ตำบลได้แด่ การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง การดูสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านโภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพช่องปาก การดูแลหญิงที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่การเตรียมตัวตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ และหลังคลอด

นอกจากนั้นแล้วยังได้ซักซ้อมแนวทาง การจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุในตำบลเพื่อเป็นจุดประสานงานทำกิจกรรมในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และติดสังคมอีกด้วย

ด้านนายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากสถิติสาเหตุโรคที่ทำให้ชาวจังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิต3 อันดับแรกได้แก่

  • เส้นเลือดในสมองแตก
  • รองลงมาคืออุบัติเหตุจากจราจร
  • และโรคมะเร็ง

อายุเฉลี่ยของประชากรเพศชายอยู่ที่ 70 ปี เพศหญิงอยู่ที่ 82 ปี

ซึ่งสิ่งเหล่านี้สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์มีเป้าหมายลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคและทำให้ประชากรมีอายุยาวนานขึ้น โดยลำพังเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขทำไม่ได้ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ต้องร่วมมือกันทำงาน กระตุ้นประชาชนในพื้นที่ตระหนักในด้านสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค ออกกำลังกายให้เหงื่อออกอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารถูกสุขลักษณะ ก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ประชาชนมีอายุยาวนานขึ้น