จ.บุรีรัมย์เปิดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ เปิดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้พสกนิกรนำไปเป็นต้นแบบดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคม

วันนี้ (23 ต.ค. 60) เวลา 09.09 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม รองผู้ว่าราชการจังวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีเปิด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม โดยมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ และพระราชทานโครงการนานัปการ

เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดชในครั้งนี้

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ

และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และนำไปเป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะการปฏิบัติตนให้อยู่บนความพอเพียง

ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 9 ห้อง แต่ละห้องแสดงเรื่องราว ดังนี้

ห้องที่ 1 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ,

ห้องที่ 2 พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและกีฬา ,

ห้องที่ 3 โครงการในพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝนหลวง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 9101 ,

ห้องที่ 4 พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ,

ห้องที่ 5 พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ ,

ห้องที่ 6 พระราชกรณียกิจด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การดนตรี ,

ห้องที่ 7 พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,

ห้องที่ 8 การจัดแสดงเหรียญที่ระลึก แสตมป์ที่ระลึก

และห้องที่ 9 กิจกรรมตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9 ราชาผู้ทรง “ทำ” โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2560

ข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์