บุรีรัมย์ จัดพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน รวม 53 ชุมชน 129 โครงการ วงเงินกว่า 48 ล้านบาท

สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน รวม 53 ชุมชน 129 โครงการ วงเงินกว่า 48 ล้านบาท “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรกรแก่เกษตรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560”

วันนี้ (15 พ.ย. 60) ที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน กับสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ภายใต้ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรกรแก่เกษตรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560”

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรกรแก่เกษตรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560” มีอาหารบริโภคในครัวเรือนหลังน้ำลด อันเป็นการลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และ

เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย โดยมีเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการในชุมชนตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา และตาลัส ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 9 อำเภอ 53 ชุมชน 9,759 ราย และได้เสนอโครงการ ทั้งสิ้น 129 โครงการ งบประมาณอุดหนุน ทั้งสิ้น 48,795,000 บาท

ซึ่งชุมชนจะได้รับเงินอุดหนุนให้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอโครงการ รายละ 5,000 บาท โดยทำบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และชุมชนต้องมีการบริหารจัดการโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชนดำเนินงานอย่างโปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม เกิดความรักความสามัคคี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์