ชาวบ้านตำบลสามแวง 7 หมู่บ้านร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี วางระบบท่อจากลำน้ำห้วยราชช่วงฤดูน้ำหลาก ไปกักเก็บในหนองน้ำพื้นที่กว่า 100 ไร่ ใช้อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี สามมารถแก้การขาดน้ำในช่วงหน้าแล้งได้อย่างยั่งยืน

*****(16 ม.ค.60) นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจโครงการระบบท่อส่งน้ำหนองชลประทาน บ้านเพชรน้อย ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) กรอบวงเงิน 10 ล้านบาท ในการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำหนองชลประทานระทางยาว 3,175 เมตร เพื่อสูบน้ำจากลำน้ำห้วยราชในช่วงฤดูน้ำหลาก ไปกักเก็บที่หนองชลประทานบริเวณบ้านเพชรน้อยหมู่ที่ 8 ต.สามแวงฯ ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน 7 หมู่บ้านมีพื้นที่รับน้ำประมาณ 100 ไร่ สามารถกับเก็บน้ำ 691 ,000 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อความต้องการใช้ตลอดทั้งปีในพื้นที่ ต.สามแวง อ.ห้วยราช โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายกิตติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ นายเจษฏากร เขียนนิลศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลสามแวงให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปสภาพปัญหาความเดือดร้อน ตลอดทั้งวิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ได้รับภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

*****นายเจษฏากร เขียนนิลศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลสามแวงมีเขตการปกครองจำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวน 1,015 ครัวเรือน มีประชากรรวมจำนวน 4,349 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีจำนวน 7 หมู่บ้าน จำนวน 702 ครัวเรือน ได้รับความเดือนร้อนในช่วงหน้าแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อทำการเกษตรทุกๆ ปี หลังเก็บเกี่ยวประชาชนทิ้งถิ่นฐานไปรับจ้างเพราะไม่มีน้ำทำการเกษตร เนื่องจากหนองน้ำสาธารณะที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มปริมาณเพราะไม่ได้เชื่อมต่อกับลำน้ำ หรือลำห้วยใดๆ อาศัยเพียงรับน้ำฝนจากธรรมชาติเท่านั้น ส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งของทุกๆปีราษฎรต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคเพื่อการเกษตร ในขณะช่วงฤดูน้ำหลากน้ำก็เอ่อล้นจากลำน้ำห้วยราช ท่วมทุ่งนาข้าวได้รับความเสียหายในพื้นที่ตำบลสามแวงจะมีภัยน้ำท่วม และภัยแล้งในปีเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ แก้ไขปัญหาโดยการขุดลอกหนองน้ำให้มีขนาดความกว้าง และความลึกเพิ่มขึ้น ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เรื่อยมา แต่ปริมาณน้ำฝน และน้ำตามธรรมชาติไหลเข้าหนองน้ำในแต่ละปีมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ส่วนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงจากกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางเทศบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณปีละ 2 แสน – 3แสนบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในเบื้องต้น

*****นายเจษฏากร เขียนนิลศิริ กล่าวอีกว่า หากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการ จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ประชาชนกว่า 4 พันคนได้รับประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ไม่คงไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปรับจ้างต่างถิ่น ทำคุณภาพชีวิตของของประชาชนดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และยั่งยืน

ข่าวโดย...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์