หลังจากที่องคมนตรีเดินทางมา ตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  หาแนวทางฟื้นฟูโรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปดอยคำหางที่ 4  ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจปิดตัวลงเมื่อปี 2544  เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง และใกล้เคียง

LOGO DOIKHAM_THAI+ENG

“ดอยคำ” เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย

ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่กว้างไกลและลึกซึ้ง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ พระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ยากลำบากของราษฎร และปัญหาการปลูกฝิ่น อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ขึ้น    เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ หลากหลายชนิดทดแทน แต่เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการส่งเสริม อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและแหล่งรับซื้อ จึงเกิดปัญหาการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ประกอบกับในบางช่วงฤดูจะมีผลผลิตที่ล้นตลาด หรือบางครั้งอาจไม่ได้ขนาดที่เหมาะสมสำหรับการจำหน่ายผลสด

16473183_1381218565285468_7861382648212742523_n

ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๔ (ละหานทราย) จ.บุรีรัมย์ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

ล่าสุดบริษัทดอยคำ ประกาศเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทปรับปรุงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๔ (ละหานทราย) ปัจจุบันตั้งอยู่ในอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ดอยคำบุรีรัมย์

นายสรภัส สุดเธียรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า หากทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 2 ปีหน้า บริษัทฯ มีแผนลงทุน 1 พันล้านบาทเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ในที่เดิมในจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ประมาณ 40 กว่าไร่ ซึ่งเดิมเป็นโรงงานอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้มานาน บางส่วนปล่อยให้วิสาหกิจชุมชนเช่า คาดว่าจะเริ่มปรับพื้นที่ปลายปี 2559  ปัจจุบันมี 3 โรงงานคือที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผลิตอาหารที่บรรจุขวดเป็นหลัก เช่น แยม และน้ำดื่ม, อ.แม่จัน จ.เชียงราย ผลิตน้ำผลไม้ยูเอชทีเป็นหลัก และ อ.เต่างอย จ.เชียงราย ผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับมะเขือเทศเป็นหลัก ซึ่งเมื่อโรงงานใหม่สร้างเสร็จจะเป็นโครงการหลวงแห่งที่ 4 ใหญ่ที่สุดของ “ดอยคำ” อีกทั้งยังจะขยายการรับซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากเดิมรัศมี 100 กิโลเมตรและเพิ่มจำนวนเกษตรกรในการรับซื้อด้วย คาดว่าจะทำให้มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 20% เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับตลาดในประเทศและส่งออก

ด้วยความพร้อมเรื่องทำเลที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ โดยจะย้ายไลน์การผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 เชียงราย (แม่จัน) ไปไว้ที่บุรีรัมย์ทั้งหมด ภายในปี 2561 ซึ่งจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีกว่า 53,100 ตันต่อปีถึง 3 เท่าตัว ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายสินค้าใหม่ ๆ ตลาดใหม่ ๆ ตลอดจนช่วยบริหารจัดการต้นทุนการผลิตสินค้ารับมือการแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้นด้วย