******19 ต.ค.59 เวลา 06.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ออกรายการ “จังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชน” สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz กล่าวว่า พี่น้องชาวบุรีรัมย์ และ ท่านผู้ฟังครับ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จะยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกมิติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดรร้อน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยให้จังหวัดดำเนินการสำรวจและมอบหมายให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ลงไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และปฏิบัติตามหลัก การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

14595772_698645196958458_3906586081098197130_n

*****มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และเพื่อเป็นการบรรเทาความโศกเศร้าของพี่น้องประชาชนไปในคราวเดียวกัน และจะเน้นย้ำให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วยความมุ่งมั่นบากบั่น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน เช่น ปัญหาสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ขาดแคลน ชำรุด เสียหาย ปัญหาที่เกิดจากสาธารณภัย อุทกภัย ปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดกับบุคคล และครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือด้อยโอกาสทางสังคม คนชรา เด็กกำพร้า หรือผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นต้น โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอ ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเร็ว กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ในพื้นที่รับผิดชอบลงไปแก้ปัญหาดังกล่าวและรายงานผลให้ทราบโดยเร็ว และหากปัญหาดังกล่าวเกินขีดความสามารถ หรือไม่อยู่ในหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานในระดับจังหวัดหรือในระดับอำเภอ จะรีบแจ้งไปยังหน่วยงาน ในส่วนกลาง และกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบและประสานกับหน่วยงานในส่วนกลางดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้ตรงจุด และสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดได้อย่างถูกต้อง ต่อไป

2016-10-19_23-22-29

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์