เมื่อกลางปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศ ประมูลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ลูกที่ 1-6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E7/2560

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ลูกที่ 1-6  และสร้างแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวและกีฬา โดยราคา่กลางในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,300,000 บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยจะทำการปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างสร้างแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยว ซ่อมแซมทางเท้าเดิมที่ชำรุด ติดตั้งเสาและโคมไฟส่องสว่าง งานปูพื้นยางสังเคราะห์ (ลู่วิ่ง)รอบคลองละลม ทั้ง 6 ลูก

คูเมืองโบราณ(คลองละลม)ลูกที่ 1 ถึง ลูกที่ 6

เมืองบุรีรัมย์ในอดีตเป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ในอารยธรรมขอม มีประวัติการตั้งถิ่นฐานและความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณดีพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ครั้งแรกในสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กเมื่อราว 2,500-1,500 ปีมาแล้ว

โดยชุมชนมีประเพณีสำคัญคือการปลงศพแบบการฝังศพครั้งที่ 2 การฝังศพแบบนี้จะฝังผู้ตายครั้งแรกไว้ระยะเวลาหนึ่งจนเนื้อหนังเสื่อมสลายไปแล้วจึงขุดเอากระดูกผู้ตายมาบรรจุไว้ในภาชนะดินเผาหรือไม่บรรจุในภาชนะแล้วนำมาฝังไว้อีกครั้งหนึ่ง โดยในการจัดตั้งเมืองนั้นมีการขุดคูเมืองหรือกำแพงเมือง (คลองละลม) ล้อมรอบ

มีลักษณะเป็นรูปวงรีซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์มีความกว้างเฉลี่ย 80 เมตร ยาวประมาณ 5,000 เมตร มีพื้นที่รวม 179 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา สภาพปัจจุบันแบ่งเป็น 6 ส่วน หรือ 6 ลูก ตามแนวถนนที่ตัดเข้าเมืองชั้นใน แต่บางส่วนได้ถูกถมสำหรับก่อสร้างอาคารพาณิชย์ บ้านเรือนราษฎรและถนนไปแล้ว จนกระทั่งกรมศิลปากรได้สำรวจและประกาศให้เขตคูเมือง  กำแพงเมืองบุรีรัมย์ (คลองละลม) ซึ่งอยู่ในสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ 1,800 ปี

เป็นโบราณสถาน ตามประกาศลงวันที่ 4 มิถุนายน 2523 นอกจากนี้คลองละลมยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญแห่งเดียวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อันเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง การบริการสาธารณะ เช่น การดับเพลิง การดูแลสวนสาธารณะ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเสริมสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วเมื่อประมาณ ปี 2550 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้มีการก่อสร้างปรับปรุงคลองคูเมืองโบราณครั้งใหญ่ และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจของชาวบุรีรัมย์ จนถึงปัจจุบันนี้

ข้อมูล : ทม.บุรีรัมย์