วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024

ทม.บุรีรัมย์ มอบบ้าน หลังปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 12 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพช่ – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

Must Read

- Advertisement -

buriramworld.com

- Advertisement -

ทม.บุรีรัมย์ มอบบ้าน หลังปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 12 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ให้มีที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.65 นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นางสิรินุช นพตลุง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ นางสาวภรภัทร สงวนสิน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

- Advertisement -

ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายหลังจากเจ้าหน้าที่เทศบาล และทหาร มทบ.26 มาดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 12 หลัง ใน 7 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์

ขณะเดียวกัน นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีของตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ร่วมมอบถุงยังชีพ พร้อมผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ตามที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับเรื่องราวการขอรับความช่วยเหลือในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณไปยังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์

นอกจากนี้ ยังประสานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกำลังพล จากมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล ในการมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ กอง งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ยากไร้ จนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ และที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์

ทม.บุรีรัมย์ มอบบ้าน หลังปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 12 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ให้มีที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

                เมื่อวันที่ 12 ต.ค.65 นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นางสิรินุช นพตลุง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ นางสาวภรภัทร สงวนสิน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายหลังจากเจ้าหน้าที่เทศบาล และทหาร มทบ.26 มาดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 12 หลัง ใน 7 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์

ขณะเดียวกัน นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีของตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ร่วมมอบถุงยังชีพ พร้อมผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ตามที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับเรื่องราวการขอรับความช่วยเหลือในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณไปยังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์

นอกจากนี้ ยังประสานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกำลังพล จากมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล ในการมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ กอง งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ยากไร้ จนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ และที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์

โดย BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

2022-10-13T03:49:50+0000

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก “ชนา” ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว – Ballthai.com

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก "ชนา" ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว - Ballthai.com บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. สโมสรอันดับ 1 ของไทย ที่การแข่งขันในทีมค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่การจากไปของ ศุภณัฏฐ์ ......
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -