วันที่ 29 เมษายน 2563 โดยนายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรี เมืองบุรีรัมย์ ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการถนนคนเดินเซราะกราว พิจารณาวาระการเปิดถนนคนเดินเซราะกราวตามมาตรการผ่อนปรนของจังหวัดบุรีรัมย์ และที่ประชุมมีมติชลอการเปิดถนนคนเดินเซราะกราวออกไปตามสถานการณ์ที่ชัดเจนจากส่วนกลางถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยคาดการณ์เบื้องต้นว่าจะสามารถเปิดได้ในเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ด้านความคุ้มทุนของการจำหน่ายสินค้าในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน
2. ต้องดำเนินการจัดเตรียมล็อคใหม่ทั้งตลาด
3. ด้านสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ หากเกิดกรณีระบาด
4. เพื่อให้ผู้ประกอบได้ร่วมจำหน่ายสินค้าด้วยความพร้อมเพรียงกันทั้งตลาด
อีกทั้งคณะกรรมการฯ เล็งเห็นถึงความยากลำบากของผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน และพร้อมให้การสนับสนุนการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการล็อคประจำ รายละ 1,500 บาท
โดยกำหนดเวลารับเงินเยียวยาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 และนำบัตรประชาชนมาพร้อมสำหรับการรับเงินเยียวยา