โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

เมื่อปี พ.ศ. 2536 เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อ่สนองพระราชประสงค์ของพระองค์ ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาราษฎร์ กรมสามัญศึกษา จึงได้ประกาศ จัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามด้วยชื่อจังหวัดสถานที่ตั้ง ทั้งหมด 12 แห่ง ประจำเขตการศึกษาต่างๆ ทุกเขตการศึกษาของประเทศ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ คือ “จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ตามด้วยชื่อจังหวัดอันเป็นสถานที่ตั้ง ซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในจำนวน 12 โรงที่จัดตั้งขึ้น  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ 3 รอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2536  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่องาน ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชากร ประกอบกับภาวะที่ชาติต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไปช่วยพัฒนาโครงการต่างๆ ของรัฐ  กรมสามัญศึกษาจึงได้จัดตั้ง โรงเรียนเพื่อปลูกฝังและส่งเสริม พร้อมทั้งให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจ  มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม  ได้ฝึกฝนด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่วัยเยาว์  โดยขอพระราชทานพระราชานุญาตขนานนามว่า  “จุฬาภรณราชวิทยาลัย”  และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn’s College”

 

โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  มีนาคม  2537  เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ชั้นละ  1  ห้องเรียน เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2537  ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างจึงใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  และย้ายมาเรียนที่สถานที่ปัจจุบันเมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2538

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  ได้รับบริจาคที่ดิน  จำนวน  42  ไร่  19  ตารางวา  ตามโฉนดเลขที่ 24212, 31105, 31106, 31107  ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากอดีต ฯพณฯ ท่าน พรเทพ    เตชะไพบูลย์   เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์  ประจำเขต การศึกษา 11  โดยมี นายอุทัย  นิวัตินุวงศ์  รักษาการผู้ดูแลเป็นคนแรก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  รับนักเรียนประเภทประจำทั้งหมด  โดยรับนักเรียนในพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์  มหาสารคาม สุรินทร์  ชัยภูมิ  นครราชสีมา ศรีสะเกษ

 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทยใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ
1.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
2.  สนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ยึดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์
3.  สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ
4.  ประสานชุมชนอย่างทั่วถึง  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

 

1.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

2.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

3.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

4.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

5.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2537

6.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

7.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537

8.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537

9.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

10.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

11.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

12.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539

ที่มาข้อมูล.. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์