ทำไมบุรีรัมย์ ถึงไม่มีนิคมอุตสาหกรรม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 8

.

การอุตสาหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
.
จึงไม่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม

.

img_0261

แต่มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานที่อำเภอนางรอง ลำปลายมาศ และพุทไธสง

.
อนุญาตให้ โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีมลภาวะทางอากาศ ทางน้ำสามารถเข้าไปเช่าสถานที่ตั้งโรงงานได้
.
และมีการสนับสนุนการจัดหาแรงงานให้แก่ โรงงานด้วยเช่นอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรองเท้า

ภาพประกอบ
ภาพประกอบแผนพัฒนาสามปี ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวแต่อย่างใด