(9 ส.ค. 60) พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบหนตะวันออก เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ เพื่อความปรองดองที่วัดสนวนนอก หมู่ที่ 2 บ้านสนวน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ
        สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สนับสนุนนโยบายคณะสงฆ์ และ นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์ ส่วนราชการ องค์กร ละภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เริ่มตั้งแต่ระยะแรก ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา และได้ขยายผลการขับเคลื่อนโครงการ สู่ระยะที่2 และระยะที่ 3 ตามลำดับ
        ในห้วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการพื้นที่เป้าหมาย 23 อำเภอ 188 ตำบล 2546 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 1,584,661 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จำนวน 1,400,022 คน คิดเป็นร้อยละ 88.36 การขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 3 เน้นขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงคุณภาพ โดยได้สร้างหมู่บ้านรักษาศีล5 ต้นแบบ ในพื้นที่ 23 อำเภอ ๆละ 12 หมู่บ้าน รวม 276 หมู่บ้าน