นักธุรกิจและผู้ประกอบการให้ความสนใจรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบนาแปลงใหญ่กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
วันนี้ (08พ.ย.59) ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกะนัง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง mou ระหว่างบริษัทข้าวพันดี จำกัด กับ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 จากโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบนาแปลงใหญ่ปีการผลิต 2559/60 ซึ่งจะให้ราคาสูงในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปในเวลาซื้อขาย มากกว่า 300 ถึง 500 บาทต่อตัน ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์
สำหรับข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้างนาแปลงใหญ่ ได้มีสาระสำคัญที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนายแปลงใหญ่ให้กับเอกชน ตกลงซื้อขายกันล่วงหน้าว่าด้วยการรับซื้อข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิ 105 ทั้งข้าวสด และข้าวแห้งตามคุณภาพกรัมข้าว ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 6,000 ตัน ในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป ณ เวลาซื้อขายจำนวน 300 – 500 บาท/ตันกำหนดส่งมอบ สหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัด /2. เกษตรกรที่นำผลผลิตไปจำหน่ายจะต้องมีหนังสือรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง ว่าเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และมีพื้นที่ปลูกรวมทั้งผลผลิตเป็นของตนเองจริง
ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่การเพาะปลูกทั้งสิ้น 3.1 ล้านไร่ ชนิดพันธุ์ข้าวที่ปลูกแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 90% เข้าเจ้า อื่นๆ 6 เปอร์เซ็นต์และข้าวเหนียว 4% เฉพาะข้าวหอมมะลิมีพื้นที่ปลูกกว่า 2.8 ล้านไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตรวม 1 ล้านตัน มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท ดังนั้นจึงถือได้ว่าข้าวหอมมะลิคือพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดบุรีรัมย์และในปีการผลิตนี้ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบนาแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งสิ้น 17 จุดพื้นที่กว่า 48,000 ไร่ ได้แก่ปลูกข้าว 16 จุดและมันสำปะหลัง 1 จุด จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้คัดเลือกตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง เป็นจุดนำร่องในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบนาแปลงใหญ่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 400 ราย พื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ในการผลิตปีนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีโดยเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และใช้น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีสามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นจากเดิม 450 กิโลกรัมต่อไร่เป็น 576 กิโลกรัมต่อไร่เศษ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 เกษตรกรผู้ร่วมโครงการสามารถผลิตข้าวหอมมะลิผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 38 รายพื้นที่กว่า 1000 ไร่ผ่านมาตรฐาน gap จำนวน 351 แปลงพื้นที่ 3,800 ไร่รวมพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว 4,800 ไร่ ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและได้มีการทำข้อตกลงซื้อขาย โดยบริษัทข้าวพันธุ์ดี รับซื้อข้าวเปลือกจำนวนกว่า 6 พันตันให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปตันละ 300 ถึง 500 บาทและทาง สกต. จะรับซื้อผลผลิตในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิจำนวน 100 ตัน

14937418_716052488551062_1450495620317330117_n

14937436_716052561884388_720292346137679378_n

15027649_716051838551127_3332653725770220587_n

15027982_716052848551026_27515799178459947_n

15036744_716052375217740_6707912060111403770_n

 

ภาพ//ข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์