บุคลากรทางการแพทย์ นครชัยบุรินทร์ ประชุมศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC

วันนี้ (16 พ.ย. 60) ที่หอประชุมโรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดการประชุม HACC Forum ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Hospital accreditation) ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระบบบริการสุขภาพกลุ่มสาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

รวมทั้งขยายแนวคิดความปลอดภัยของผู้รับบริการสู่สถาบันการศึกษา เป็นการเตรียมบุคลากรทางสุขภาพออกไปร่วมทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ

สำหรับการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การประกวดผลงานทางวิชาการ จากหน่วยบริการสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ ผลงานนักศึกษาพยาบาลจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้แก่ ผลงานวิจัย,R2R,CQI และนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 500 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิทยา แสงรุ่ง

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา