บุรีรัมย์จัดงานวัน อสม.แห่งชาติพร้อมมอบรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น

                สาธารณสุขจ.บุรีรัมย์  ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมือง จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น  ทั้ง 11 สาขา   มี อสม.เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน

                (23 มี.ค.61)  สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมือง  จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่โดมสวนรมย์บุรี  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  โดยมี นพ.วิทิต   สฤษฎีชัยกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เป็นประธานเปิดงาน  โดยการจัดงาน อสม.ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมประสานองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   ทั้งเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ อสม.ดีเด่นในแต่ละสาขาให้รับรู้โดยทั่วกัน

เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ได้ทุ่มเท เสียสละ อดทนในการปฏิบัติหน้าที่  เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมส่วนรวม  ที่สำคัญเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันของ อสม.ในแต่ละพื้นที่ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์

โดยได้มี อสม.เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน  ภายในงานได้มีกิจกรรมรณรงค์สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่  มอบประกาศเกียรติคุณแก่ อสม.ดีเด่นในแต่ละสาขา   จัดนิทรรศการ อสม.ดีเด่น 11 สาขา  และมีการจับสลากมอบรางวัลแก่ อสม.ที่มาร่วมงานด้วย

นพ.วิทิต   สฤษฎีชัยกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด    กล่าวว่า   อสม.เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในหมู่บ้าน ชุมชนมายาวนานและต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งด้านการป้องกันโรค และดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี

 ถือว่า อสม.มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนดูแลสุขภาพของประชาชน ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม.ที่ได้เสียสละทุ่มเททำงาน  เพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย     พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์