บุรีรัมย์จัด“เวทีพัฒนากรอบและประเด็นการวิจัย” ภายใต้โครงการ “การปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”

วันนี้ (17 ก.พ. 2560) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด “เวทีพัฒนากรอบและประเด็นการวิจัย” ภายใต้โครงการ “การปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์” ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการท้าทายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หน่วยงานส่วนราชการ นักวิชาการมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 65 คน

โดย “เวทีพัฒนากรอบและประเด็นการวิจัย” ภายใต้โครงการ “การปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และตัวแทนประชาชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบุรีรัมย์

ตลอดจนเพื่อให้ประเด็นวิจัยที่รองรับการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ไปสู่การเป็น Sport City ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญยิ่ง นั่นคือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองหน้าอยู่ สู่นครแห่งความสุข “BURIRUM : Destination of Spirit Speed Sport & Happiness”

ซึ่งเวทีการพัฒนากรอบและประเด็นการวิจัย “การปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์” ในวันนี้เป็นจุดเริ่มของการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมกำหนดทิศทางที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผ่านกลไก “การวิจัย” และเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการพัฒนาในทุกระดับ ดังนั้น การที่จะก้าวสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ สู่นครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการวิจัยมาช่วยสร้างและพัฒนาให้เกิดความเป็นรูปธรรม และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดคุณค่าและข้อมูลเพิ่มได้ตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป


ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์