จังหวัดบุรีรัมย์ จับมือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงการตลาดและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระหว่างกันเพิ่มขึ้น

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะส่วนราชการและภาคเอกชนของจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งพบปะและพูดคุยระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดกำแพงเพชร ในโอกาสนี้ ได้จัดลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่างหอการค้า สมาคมการท่องเที่ยวและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดกำแพงเพชร และหอการค้าจังหวัดเชียงราย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สนับสนุนข้อมูล การท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากที่เศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ เติบโตอย่างรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขยายความร่วมมือด้านการตลาดและการท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่อื่นๆ

การจัดโครงการนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย เกิดเวทีประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 3 กลุ่มจังหวัด มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างกันของผู้ประกอบการ รวมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการจัดแสดงสินค้า Otop ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมโรดโชว์ ผู้ซื้อพบผู้ขาย Table Top Sale การพบปะพูดคุยกัน ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพของจังหวัดเชียงรายด้วย

กิติวรรณ มณีล้ำ ผช.ประชาสัมพันธ์จ.บุรีรัมย์ /รายงาน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์