บุรีรัมย์ทำบันทึกข้อตกลงพร้อมมอบเงินโครงการตามรอยเท้าพ่อให้ 236 ชุมชน 590 ล้านย้ำโปร่งใส ตรวจสอบได้

เกษตรจ.บุรีรัมย์ เดินหน้า “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ” ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน รวม 236 ชุมชน 322 โครงการ วงเงิน 590 ล้านบาท

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ขณะที่เกษตรจังหวัด ย้ำรัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมยืนยันการดำเนินงานต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

(13 ก.ค. 60) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ประธานคณะกรรมการระดับชุมชน กับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ” ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เกษตรอำเภอ ประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ที่อาคารสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

โดยน้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดชฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเครือข่าย สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน การบริหารจัดการโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่

โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเป้าหมาย 236 ชุมชน กรอบวงเงิน 590 ล้านบาท และได้สร้างการรับรู้จัดเวทีชุมชนผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอ ทั้ง 23 อำเภอ 188 ตำบล โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ได้อนุมัติโครงการตามกรอบ 8 ด้าน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 พร้อมเสนอโครงการให้จังหวัดรวบรวม 236 ชุมชน จำนวน 322 โครงการ ซึ่งขอรับงบประมาณสนับสนุน 590 ล้านบาท

ซึ่งชุมชนจะได้รับเงินอุดหนุนให้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอโครงการ ชุมชนละ2,500,000 บาท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งโครงการต่างๆ ชุมชนคิดเอง ดำเนินการเอง

ส่วนใหญ่พบว่าเกี่ยวข้องกับด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช ด้านการผลิตอาหารแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง

อย่างไรก็ตาม ขอฝากผู้เกี่ยวข้องว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนดำเนินการ เน้นย้ำต้องโปร่งใส ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้ และเชื่อว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะทำให้ชุมชนต่างๆ เกิดความเข้มแข็ง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

สุรชัย พิรักษา / สวท. บุรีรัมย์