จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 9 ธันวาคมนี้

วันนี้ (20 พ.ย. 62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อร่วมหารือเตรียมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ตลอดจนเป็นการสะท้อนและย้ำเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ตื่นตัว และไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พิธีมอบธงเครือข่าย อส.พม. ป้องกันการทุจริต การแสดงชุด “รวมพลังสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” โดยชมรม To Be Number 1 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม การออกบูธกิจกรรมนิทรรศการ

โดยส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ พร้อมรับการถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ตลอดการจัดงานจะมีการถ่ายทอดเสียงผ่านคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ และคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 700 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีกำหนดจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น. ณ หอประชุมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงออกให้เห็นว่า ชาวบุรีรัมย์ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ทุกส่วนงาน พร้อมร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และจะไม่ทนต่อการทุจริต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์