ม.มหิดล ยังครองอันดับ 1 อีกครั้งในการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเว็บโบเมตริกส์จากประเทศสเปน โดยจุฬาฯตามมาเป็นอันดับ 2

“สวนสุนันทา” แรงสุดผงาดครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก้าวขึ้นครองอันดับ 1 ส่วน “รังสิต” ขึ้นแท่นอันดับ 1 ม.เอกชน

01

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์คว้าอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อันดับ 27 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และอันดับ 2953 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005

โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่าเสมอจะถูกนำมาใช้ในการ พิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

02

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4 International Colleges &Universities (4icu.org) ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัด อันดับดีขึ้น

ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้นสามประเภท ได้แก่ Google,Alexa และ MajesticSeo

โดยใช้กลางอิสระห้าแบบเพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สกัดจาก สามเครื่องมือค้นหาที่แตกต่างกัน ได้แก่

03

  •  Google Page Rank
  •  Alexa Traffic Rank
  •  Majestic Seo Referring Domains
  •  Majestic Seo Citation Flow
  •  Majestic Seo Trust Flow

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 สมัย

สวนสุนันทายังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน จัดอยู่ในอันดับที่ 24 ของประเทศ อันดับ 1074 ของเอเชียและอันดับ 3075 ของโลก อันดับรองลงมาคือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ 32 ของประเทศและอันดับ 3812 ของโลก

อันดับสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 34 ของประเทศ และอันดับ 3879 ของโลก

อันดับที่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม ที่ 41ของประเทศ 4381 ของโลก

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 42 ของประเทศและ 4488 ของโลก

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ 44 ของประเทศ และอันดับ 4831 ของโลก

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามมาเป็นที่ 7 อยู่ในอันดับ 49 ของประเทศ และ อันดับ 5067 ของโลก

อันดับ8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ 50 ของประเทศและ 5162 โลก

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ 52 ของประเทศและ 5299โลก

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 53 ของประเทศและ 5351โลก

04

05

หากแยกการจัดอันดับเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 10 อันดับ

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันดับที่ 24 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อันดับที่ 32 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันดับที่ 34 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม อันดับที่ 41 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อันดับที่ 42 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อันดับที่ 44 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อันดับที่ 49 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อันดับที่ 50 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อันดับที่ 52 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

10.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อันดับที่ 53 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

หลักการจัดอันดับ
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab

ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ”

ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพิ่งได้รับเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยทุกแห่ง จำนวน 40 แห่ง ร่วมกันจัดขึ้น

โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 พฤศจิกายน 2559

ภายใต้ชื่อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยมาตรฐานการผลิตพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน”

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง

มรภ.บุรีรัมย์-7

มรภ.บุรีรัมย์-1

และอนาคตอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์

รองรับการผลิตนักศึกษาพยาบาล ศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมาหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ในการร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ เครื่องมือ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เพื่อการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์-มรภ.บุรีรัมย์-3

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

o0z7sjn6n18sdN7W2df-o

o0z8mp8gbCM1wK1IDtQ-o

อ้างอิง… Ranking Web of Universities

ขอบคุณวีดีโอแนะนำ..มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์