จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสภาพัฒนาองค์กรชุมชน มอบบ้านในโครงการ “บ้านมั่นคงชนบท” 19 หลัง  และบ้านพอเพียงอีก 100 หลัง  ให้กับผู้ยากไร้เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

(15 ก.พ.60)  นายดำรงชัย    เนรมิตตพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการ “บ้านมั่นคงชนบท” ให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 19 หลัง  ที่บริเวณสนามโรงเรียนบ้านร่องทอง  ต.ร่อนทอง  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ภายหลังได้รับงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงชนบท จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มาดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ที่มีฐานะ ในตำบลร่อนทอง พร้อมกันนี้ตัวแทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และกิ่งกาชาดอำเภอสตึก  ยังได้ร่วมกับมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ทั้ง 19 ครอบครัวด้วย   นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้เป็นผู้แทนมอบบ้านในโครงการบ้านพอเพียง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2560 มาดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อีกจำนวน 100 หลัง ให้กับตัวแทนทั้ง 5 ตำบล มี ต.ดอนมนต์ ต.ทุ่งวัง ต.เมืองแก อ.สตึก  ต.บ้านยาง อ.เมือง  และ ต.ถนนหัก อ.นางรอง ดังกล่าวอีกด้วย

นายสมศรี   ทองหล่อ   ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลร่อนทอง  กล่าวว่า   โครงการมอบบ้านมั่นคงให้กับผู้ยากไร้ในครั้งนี้  เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  แสดงความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   เพื่อให้เกิดกองทุนหมุนเวียนเรื่องที่อยู่อาศัยในตำบลสู่การพึ่งพาตนเอง  และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที่มาข่าว… สุรชัย พิรักษา  / สวท.บุรีรัมย์