บุรีรัมย์เร่งถกมาตรการติดตามกำกับดูแล แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

บุรีรัมย์เร่งถก ปัญหาข้าว

วันนี้ (01พ.ย.59) ที่ห้องประชุมนารายบรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะผู้แทนประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เชิญหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามกำกับดูแล แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมไปถึงการรับฟังปัญหาจากผู้แทนโรงสีข้าวจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนชาวนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ

ในส่วนของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่การเพาะปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2559/2560 จำนวน 2,781,279 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร่ ผลผลิตรวม 1,113,564 ตัน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวพันธุ์ กข.15 และจะดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ 105 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ซึ่งทางคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จะต้องเร่งทำความเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่ในส่วนต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ให้ทันท่วงที เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรต่อไป

จากการติดตามสถานการณ์การซื้อขายข้าวเปลือก กข.15 ที่ออกสู่ตลาดในปัจจุบัน ปรากฏว่า ราคารับซื้อข้าวเปลือกลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้าวเปลือก ณ ระดับความชื้น 25-32% ราคาตันละ 6,200 – 6,500 บาท ส่วนใหญ่เกิดจากข้าวเปลือกมีความชื้นสูง โดยมีสภาพอากาศเป็นตัวแปรสำคัญ ขณะที่ทางจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมข้าวสุกเต็มที่เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดส่องดูแลป้องกันการลักขโมยข้าวที่ตากบนถนน และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์