จังหวัดบุรีรัมย์เสริมศักยภาพเกษตรกร ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์


วันนี้(22 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์


ตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์ ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีต้นทุนต่ำ แต่ให้ผลิตมีคุณภาพสูง มีมาตรฐานปลอดภัยด้านอาหาร


มีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 550 คน ดำเนินการฝึกอบรมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสานวิทยาเขตสุรินทร์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัจจุบันรายได้ของประชากรภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรมีรายได้และคุณภาพชีวิตค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับภาคการผลิตอื่นๆ

เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่สูง ราคาผลผลิตไม่แน่นอน สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน

โดยการพัฒนาเกษตรกรราย่อย กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อินทรีย์ทดแทนการใช้เคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ผลักดัน มาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปพร้อมกันกับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์


ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปีผลิตที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิที่ผลิตจากโครงการนาแปลงใหญ่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ยอมรับ และจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์