เครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ครั้งที่ 4 สืบสานปณิธานพ่อ” หวังสร้างพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

วันนี้ (15 ธ.ค. 59) เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงาน “เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ครั้งที่ 4 สืบสานปณิธานพ่อ” ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และดำเนินการเสวนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ สู่นครแห่งความสุข BURIRAM: Destination of spirit speed sport & happiness” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย พระครูวิสุทธิพัฒาภิรม (พระอธิการทองใส คเวสโก) ประธานกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียว พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.พิสมัย ประชานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ /นายสมบัติ หล่าธรรม นายก อบต.ชุมแสง อ.สตึก / นายเจริญ สุขวิบูลย์ นายก อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ /นางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวบุรีรัมย์ และนายคํานึง เจริญศิริ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง โดยมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และใกล้เคียง นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจตลอดทั้งชาวตำบลชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช / พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง พิธีเปิดป้ายอาคาร สืบสานพระปณิธานพ่อ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริงจนประสบความสำเร็จนิทรรศการรูปแบบการจัดการดิน น้ำ ป่า เพื่อการพัฒนาชุมชนคนคืนถิ่น /โมเดลเกษตรประณีต 1 ไร่หัวใจเป็นสุข / เส้นทางแผนกู้ชาติด้วยยุทธศาสตร์กล้วยๆ และการถ่ายทอดความเป็นรูปธรรมของการขับเคลื่อนของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน “ตามา โมเดล”

สำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง ต.ชุมแสง อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เป็นแบบอย่างการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ และการจัดการดิน น้ำ ป่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการสนับสนุนให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ฐานะยากจน เข้าไปทำการเกษตรแบบประณีต 1 ไร่หัวใจเป็นสุข โดยการจัดแบ่งที่ดินสาธารณะ วางระบบน้ำ และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อทำการเกษตร บนพื้นที่สาธารณะกว่า 24 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ครอบครัว ภายในพื้นที่ มีการปลูกไม้ยางนา ไม้ผล สลับกับแปลงเกษตรผสมผสานพืชผักหลากหลายชนิด มีคลองน้ำล้อมรอบ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยคนภายในชุมชนร่วมคิด ร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ น้ำ ป่าชุมชนร่วมกันโดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชา เป็นแนวทางการดำเนินงาน ปัจจุบันมีนายคํานึง เจริญศิริ เป็นประธานศูนย์ฯ

ภาพ//ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์