จ.บุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงแนวทาง การทำงานของแรงงานต่างด้าว
*****เมื่อวันที่ (20 ก.ค. 60) ที่ ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการขออนุญาตทำงานด้าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
*****การประชุมในวันนี้ เพื่อดำเนินการตามที่ คสช.ได้ประกาศใช้มาตรา 44 ให้ชะลอการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 บางมาตรา ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของคำสั่ง คสช.ที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่องมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวโดยให้จัดตั้งศูนย์แจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รวมระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน เพื่อรับแจ้งคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง สถานประกอบการเดิมที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเก่าแต่ไม่มีเอกสารใดๆ ให้มาดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
*****จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดประชุมชี้แจงดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจขั้นตอน ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางของประกาศ ดังกล่าว
*****ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่โดมอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งคนต่างด้าวจะได้รับหนังสือรับรองการไปตรวจสัญชาติในประเทศไทย กรณีเป็นแรงงานเมียนมา หรือในประเทศต้นทางสำหรับแรงงานลาวและกัมพูชา เนื่องจากประเทศต้นทางยังไม่เข้ามาตรวจสัญชาติในประเทศไทย เมื่อแรงงานได้รับเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้แล้วให้มาขอรับวีซ่า และขออนุญาตทำงานที่ประเทศไทยต่อไป
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram