จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมรับการแข่งขัน Moto GP

(20ก.ย.60) ที่ห้องประโคนชัย โรงแรมเทพนคร นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ ของสถานประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องด้านอาหาร ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในสิบสองเมืองต้องห้ามพลาดการท่องเที่ยว เมืองปราสาทสองยุค และมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี

และในปี 2561 – 2563 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลก MOTO GP จังหวัดบุรีรัมย์จึงเตรียมความพร้อมด้านต่างๆรวมทั้งด้านอาหารที่ปลอดภัย สะอาด เพราะถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้มีการบอกต่อๆกันและกลับมาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนกลับมาสู่จังหวัด

สำหรับการประขุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัด ผู้สัมผัสอาหาร และภาคีเครือข่าย ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมโดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาแนวทางร่วมกันที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาอาหารให้มีความปลอดภัยทุกขั้นตอน เพิ่มพูนทักษะและวิชาการ เป็นโอกาสที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดทั้งสร้างกลุ่ม ชมรมผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์