เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เสวนาวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้บุรีรัมย์เมืองสันติ”สุขรอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา

 5 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดเสวนาทางวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจั ดการเรียนรู้ด้านอาชีพ การนำเสนอประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ และการแสดงของนักเรียน

              (25 ก.ย.60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 , 2 , 3 , 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 32 ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาทางวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   ทั้งนี้เพื่อจัดเสวนาทางวิชาการ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้  บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา และเพื่อประเมินและคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการจัดการเรียนรู้บุรีรัมย์ เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา  ซึ่งมีผู้เข้าประชุมเสวนา ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 32 จำนวน 500คน

             โดยมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ซึ่งมีนักกีฬาทีมชาติไทย ลูกหลานชาวบุรีรัมย์ร่วมเสวนา ได้แก่  นายธนวัฒน์  ชุ่มเสนา (นักกีฬาตะกร้อ) นางสาวนิศา  ร่มเย็น (นักฟุตบอล) และนางสาวปรีชาพร ปลื้มพันธ์ นักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านอาชีพ  และการนำเสนอ Best Practicesประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ และการแสดงของนักเรียน

              นายปริญญา โพธิสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรั มย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ B-CM Model เพื่อขับเคลื่อน  การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุดคือ บุรีรัมย์บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน  สายเลือดเดียวกัน ได้กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จ 9 ข้อ  โดยปัจจัยความสำเร็จข้อที่ 2 “มีปัญญา” ได้กำหนดเป้าหมายหลักในการจั ดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุ นการยกระดับคุณภาพการศึ กษาของประชาชนชาวบุรีรัมย์ ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อนไว้ 3 ประการ คือ คนมีปัญญา โดยจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  รอบรู้คู่เหตุผล การสร้างบรรยากาศและจัดการเรี ยนรู้ในทุกรูปแบบ และ ร่วมสร้างคน ส่งเสริมให้คนได้ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย   พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์