บุรีรัมย์-ทำดีถวายในหลวง ร.9 ผลบุญแห่งการให้ บารมีของความดี ยังผลให้สิ่งใด?

ในวันแห่งความอาลัย วันแห่งความโศกเศร้าที่เราคนไทยน้อมถวายอาลัยให้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนั้น บารมีแห่งความดีอย่างหนึ่งที่เหล่าห้างร้านต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใจกันทำคือ การเปิดให้บริการประชาชนเข้ามาใช้บริการและรับประทานอาหารได้ฟรี เช่น ร้านลูกชิ้นยืนกินบริเวณสถานีรถไฟ ร้านบะหมี่รากเหง้า ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นหนึ่ง และอีกมากมายหลายร้าน

เรามาดูกันว่า ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแล้วบารมีแห่งการ ให้ ทานนั้น ส่งผลดีต่อสิ่งใดบ้าง ตามไปดูกันเลย

การให้ทานนั้นเมื่อให้แล้ว ผู้ที่รู้จักให้ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับเป็นธรรมดา โดยผลนั้นจะย้อนกลับมาหาตัวของผู้ที่ทำเอง แม้ว่าเราจะต้องการหรือไม่ก็ตาม

ในเรื่องของอานิสงส์ของการทำบุญนี้ได้มาจากความเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งและเรียบเรียงจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาเป็นความรู้และเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่หมั่นสร้างบุญบารมีทั้งปวง เป็นผลของบุญที่ทำซึ่งขอจำแนกไปตามลักษณะทาน และอาการที่ได้ทำทานนั้น ๆ

1. ผลแห่งทานตาม “อาการแห่งการให้”

การบริจาคทานด้วยความเลื่อมใส จะมีผลอานิสงส์ทำให้ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนรอบข้าง ชีวิตมีความสุข จิตใจผ่องใสเบิกบาน

การบริจาคตามกาลเวลา คือรู้จักให้ทานในเวลาที่เหมาะสมและให้เป็นประจำ อานิสงส์ก็จะทำให้ไม่เป็นผู้ขาดแคลนในทรัพย์ ไม่ต้องตกทุกข์ได้ยากในเวลาที่เดือดร้อน จะมีความช่วยเหลือเข้ามาเสมออย่างคาดไม่ถึงและไม่มีวันตกต่ำ

การบริจาคทานด้วยมือตนเอง มีผลอานิสงส์ทำให้นิ้วมือเรียวงาม ร่างกายงามสง่า บุคลิกภาพดูดีเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั้งหลาย

การบริจาคด้วยการเคารพนับถือต่อผู้รับ จะได้รับความยกย่องนับถือตอบ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง ผู้คนชื่นชมสรรเสริญ ไม่มีใครกล้านินทาว่าร้ายให้เสื่อมเสีย หากมีบริวารก็จะเชื่อฟัง อบรมสั่งสอนได้ง่ายไม่ต้องเป็นทุกข์ทางกายและใจ

ผลแห่งทานแบ่งตาม “ประเภทของทาน”

ทานประเภท วัตถุทานที่ไม่มีชีวิตและได้ถวายทานนั้นให้กับ พระภิกษุ

การถวายกฐินแด่พระภิกษุ

การถวายกฐินเป็นสุดยอดของทานวัตถุ เป็นทานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้กับมนุษย์ เพราะบุญที่เกิดขึ้นจะปรากฏแก่ผู้ให้และผู้รับเป็นบุญที่หาที่สุดไม่ได้ เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตอยู่ในวิมานแก้วสูง 5 โยชน์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวารถึง 1 หมื่นเป็นเทพที่ได้นุ่งผ้าทิพย์ ในด้านความเป็นอยู่ปัจจุบันชาติก็จะไม่ลำบากมีกินมีใช้ไม่ตกต่ำ

การถวายผ้าป่าแด่พระภิกษุ

อานิสงส์ทำให้มีความสุข มีความสามัคคีในหมู่คณะทั้งในชีวิตด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว ไม่ตกต่ำทั้งภพนี้และภพหน้า มีกินมีใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ ทั้งหญิงและชายจะอุดมได้ด้วยโภคทรัพย์ทั้งข้าวของเงินทอง และข้าทาสบริวารชายหญิงมิได้ขาด และเมื่อไปแล้วจะเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

การถวายองค์พระพุทธรูปให้วัด

อานิสงส์ในการถวายองค์พระพุทธรูป ทั้งองค์เล็กหรือองค์ใหญ่ก็ตาม ส่งผลให้เกิดการสร้างบารมี มีศักดิ์มีศรีเป็นที่รักและเคารพทั้งเทพและเทวดา ตลอดจนสิ่งมีชีวิตในภพภูมิทั้ง 3 โลก เมื่ออยู่ในโลกทิพย์จะมีรัศมีกายที่สว่างไสว หากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างอันงดงามอวัยวะครบถ้วนทั้ง 32 ประการ ทำให้บุคคลผู้นั้นหลุดพ้นจากภยันตราย อันตรายต่างๆ เมื่อตายไปแล้วจะไม่ไปสู่อบายภูมิคือไม่มีวันลงนรกได้เลย เมื่อยังชีพอยู่ย่อมจะเจริญก้าวหน้าและถึงสิ้นความสำเร็จทั้งปวง สามารถตั้งจิตอธิฐานเข้าสู่พุทธภูมิได้

การถวายสังฆทาน

อานิสงส์ของการถวายสังฆทานจะทำให้ไม่มีโอกาสได้พบสิ่งที่ลำบากยากแค้น มีแต่ความสุขสมบูรณ์ทั้งภพนี้ และภพหน้า แม้ไปเกิดในภพใดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ บริบูรณ์ไปด้วยลาภยศ โภคทรัพย์ พ้นทุกข์ทั้งปวงเสวยสุขสมบัติทั้งสามประการอย่างเพียบพร้อมได้แก่

มนุษย์สมบัติ อันหมายถึงมีความเป็นมนุษย์รูปงามและอวัยวะสมบูรณ์

สวรรค์สมบัติมีทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่เดือดร้อน

นิพพานสมบัติ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และพร้อมจะถึงนิพพานได้เมื่อสิ้นอายุไปแล้วจะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดา สถิตอยู่ในวิมานทองบนสวรรค์

การถวายเครื่องบวชพระหรือเป็นเจ้าภาพงานบวช

การขอเป็นเจ้าภาพการบวชจะทำให้ได้รับอานิสงส์อันหาขอบเขตมิได้ บุญกุศลจะถึงบิดามารดา บรรพบุรุษ เรื่องเคราะห์หามยามร้ายจะหมดไป ย่อมได้รับอานิสงส์อันไพศาลทั้งภพนี้และภพหน้า ตราบเข้าสู่พระนิพพาน

การถวายปัจจัยภิกษุอาพาธ

อานิสงส์จะทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงดี ทั้งภพนี้และภพต่อๆ ไปจะไม่มีโอกาสเจ็บป่วย หรือมีอุบัติภัยอันตรายใดๆ เกิดขึ้นเลย

การถวายกองเพล

ที่ใช้บอกเวลาในวัด อานิสงส์จะทำให้มีชื่อเสียง มีเกียรติภูมิไปทั่วทั้งสามโลก เป็นที่เคารพรักทั้งพรหมโลก เทวโลก และมนุษย์โลก ถ้าไปเกิดบนสวรรค์ก็จะได้เสวยทิพย์สมบัติเสวยสุขชั่วกาลนาน

การถวายระฆัง

จะมีน้ำเสียงไพเราะเสียงดังกังวาน มีความไพเราะสดใส มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่ว

การถวายดอกไม้เครื่องหอม

อานิสงส์ทำให้มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลา หรือสวยงาม บุคลิกภาพดี สง่าผ่าเผย กลิ่นกายหอมสะอาดมีเสน่ห์ชวนให้เข้าใกล้ เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปเป็นทรัพย์

การให้ทานที่เป็นวัตถุทานที่ไม่มีชีวิต โดยให้กับ คนธรรมดา

ให้ทานเป็นโลงศพ

ด้วยอานิสงส์แห่งการให้ที่พักสุดท้ายแก่มนุษย์ที่ยากไร้จะทำให้ สามารถดับทุกข์โศกโรคภัย สิ่งอัปมงคลต่างๆ มลายไป มีอายุที่ยืนยาวรอดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง

ให้ปัจจัยให้ผู้ป่วยอนาถา

อานิสงส์จะมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งภพนี้และภพต่อๆไป มีผิวพรรณวรรณะสดใส ทั้งกายและใจ อุดมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน

ให้ทุนการศึกษา นักเรียนนักศึกษา

อานิสงส์จะทำให้เป็นผู้รู้ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมไม่ตกต่ำในทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ และอานิสงส์นี้มีผลถึงลูกหลานวงศ์ตระกูลให้กลายเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเรียนเก่ง และเป็นคนดี

ให้ทุนกับมูลนิธิผู้พิการตาบอด

ด้วยอานิสงส์จะทำให้มีดวงตาที่แจ่มใส สามารถมองเห็นสัจธรรมได้ทิพยญาณ (จักษุหรือ ตาทิพย์) มีความสุขทุกภพทุกชาติเข้าสู่กระแสนิพพานได้ง่าย

ให้ทุนกับมูลนิธิผู้พิการหูหนวก

ด้วยอานิสงส์จะทำให้ได้ทิพยโสต (หูทิพย์) ล่วงรู้ถึงจิตใจคน สามารถสำเร็จญาณเข้าสู่กระแสพระนิพพานได้ง่าย

ให้ทุนหรือบริจาคแด่โครงการสาธารณภัย เช่น การแจกทานผ้าห่ม อาหาร เสื้อผ้าเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์

อานิสงส์จะมีแต่ความสุขสมบูรณ์ มีแต่ความอบอุ่น ไม่ขาดแคลนในทุกภพชาติ บุญกุศลถึงบุตรหลานบริวาร

ทานประเภท วัตถุทานที่มีชีวิต (ให้ทานด้วยการให้ชีวิต)

การไถ่ชีวิตโค กระบือ ด้วยอานิสงส์แห่งทานนี้จะทำให้เป็นผู้ที่มีอายุที่ยืนยาวปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เรื่องคับแค้นใจจะคลายและหายไปเป็นที่เคารพเมตตาทั้งสามโลกเพราะโค กระบือ เป็นสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่นเดียวกับมนุษย์และอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแม่ลูก เหมือนดั่งมนุษย์

การปล่อยนก ด้วยอานิสงส์จะมีอิสรภาพในชีวิตไม่ต้องถูกจองจำ สามารถเดินทางไปยังทุกหนแห่งได้โดยสวัสดิภาพหากเกิดคดีความที่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกเอารัดเอาเปรียบก็จะหลุดรอดพ้นภัยจากคดีเหล่านั้น

การปล่อยปลา ด้วยอานิสงส์การให้ชีวิตของปลา จะทำให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีชีวิตยืนยาว (อานิสงส์ในการไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลานี้ เป็นการให้ชีวิตทั้งสามทาง คือ สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก ถือว่าเป็นการทำทานเพื่อให้ชีวิตแบบครบสูตรทุกประการ

ทานประเภทอาหารทาน

การถวายข้าวสาร หรือ อาหารทานทั้งหลายทุกรูปแบบ

อานิสงส์จะทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนในทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ แม้จะตายลงไปก็จะไม่อดอยากจะได้พบกับอาหารทานที่ได้เคยถวายเคยให้นั้นอยู่ตลอดกินไม่รู้จักหมด แม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยโภคทรัพย์และ อาหาร ชีวิตมีความสุข

ทานประเภท วิหารทาน

การสร้างหลังคาวิหารถวายวัด

อานิสงส์แห่งทานนี้จะทำให้มีความสุขความเจริญที่สมบูรณ์ทั้งภพนี้และภพหน้ามีผู้คอยปกป้องดูแลรักษา คอยช่วยเหลือคุ้มครองเมื่อมีภัยมาคุกคามเมื่อสิ้นอายุขัยจะปรากฏในสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อุดมด้วยวิมานแก้ว วิมานทอง พร้อมด้วยบริวารมากมาย

สร้างส้วม ให้วัด

อานิสงส์จะไม่มีความทุกข์โศกโรคภัยเลย เพราะสร้างที่ปลดทุกข์ให้กับมนุษย์ จะมีความสุขความสบายทั้งภพนี้และภพต่อๆ ไป

การมอบที่ดินถวายวัด

ด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ จะทำให้กลายเป็นผู้ที่มีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลอีกทั้งมีทรัพย์และบริวารมาก เมื่อตายไปแล้วจะมีวิมานที่กว้างใหญ่ไพศาลพร้อมด้วยบริวาร มีความสุข ความเจริญทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ จนถึงพระนิพพาน

การสร้างพระอุโบสถ

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเองหรือเป็นผู้มีส่วนร่วม จะได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล เมื่อยังชีพอยู่ก็เจริญด้วยอายุ (มีอายุยืน) วรรณะ (ได้อยู่ในฐานะที่สูงของสังคม) สุขะ (ชีวิตมีความสุข) พละ (มีกำลังและสุขภาพดี) มีผู้คนชื่นชมยกย่องอุดมไปด้วยเกียรติลาภยศ เต็มไปด้วยความองอาจกล้าหาญเสมอไปทุกที่ เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะได้ไปเสวยสุขอยู่ในสรวงสวรรค์อยู่เป็นเวลานาน

การสร้างกุฏิถวายวัด

การสร้างกุฏิถวายวัด จะเป็นการส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการสร้างที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณร จะเป็นบารมีอันยิ่งใหญ่เมื่อเป็นมนุษย์เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วจะเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สถิตอยู่ในวิมานอันงดงามด้วยแก้วเจ็ดประการ แวดล้อมด้วยนางฟ้า นางเทพอัปสรเป็นบริวารเสวยสุขอยู่เป็นเวลานาน

การสร้างศาลาการเปรียญ

ศาลาการเปรียญเป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมและที่พักสำหรับพระภิกษุสงฆ์และกำบังแดดฝนให้คนทั้งหลายที่สัญจรไปมา ย่อมให้เกิดอานิสงส์ทั้งภพนี้และภพหน้า ย่อมอุดมไปด้วยบุญกุศลให้ถึงซึ่งความสำเร็จที่ผู้ให้ปรารถนา นึกปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ตามที่หวัง

การสร้าง หรือ การบูรณเจดีย์

การสร้างหรือการบูรณเจดีย์ถือเป็นกุศลจริยาอันประเสริฐ ก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตอย่างมหาศาล เพราะเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ให้คนทั่วไปได้สักการบูชาอานิสงส์ผลบุญนี้ ย่อมประสบความสุขความเจริญบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ และลาภยศ สรรเสริญ ทั้งในภพชาตินี้และภพชาติหน้า

ทานประเภทธรรมทาน

ถวายธรรมมะ (หนังสือสวดมนต์)

ด้วยอานิสงส์แห่งทานจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม สามารถรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ชีวิตไม่ตกต่ำสามารถเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานได้เร็ว

ถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม

ด้วยอานิสงส์แห่งทานนี้จะทำให้ สามารถเรียนรู้เข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมได้ง่ายศึกษาพระไตรปิฎกสำเร็จโดยเร็ว สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย

ถวายพระไตรปิฎก

ด้วยอานิสงส์แห่งทานจะทำไห้กลายเป็นผู้มีปัญญาเลิศล้ำ สามารถที่จะมองเห็นภพภูมิตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ มีอานิสงส์ที่จะประมาณได้ หากได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็จะได้เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการ คือ ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว ดวงแก้ว จักรแก้ว และชั้นดุสิต บริบูรณ์ด้วยวิมานปราสาทแก้ว ถึง 84,000 ปรางค์ นับว่าเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่สุดประมาณ

ยังไงแล้ว BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. ก็ขออวยพรให้ผู้ทำบุญทั้งหลายพบเจออานิสงค์แห่งความสุขสงบร่มเย็นค้าขายร่ำรวย แล้วกันนะครับ

ข้อมูลจาก https://torthammarak.wordpress.com