บุรีรัมย์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ถ่ายทอดเสียงจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ที่ตำบลโคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

 

Posted by สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ on Thursday, February 22, 2018

วันนี้ (22 ก.พ. 61) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายแพทย์ วิทิต สฤษฎีชัยกุล สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารสุข ส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ

 

Posted by สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ on Thursday, February 22, 2018

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนชุมชนโคกว่าน หมู่ที่ 2 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ส่วนราชการในระดับจังหวัดนำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก

 

Posted by สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ on Thursday, February 22, 2018

ลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานระดับจังหวัด โดยกิจกรรมการให้บริการประกอบไปด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป การมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มกันหนาวให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้

 

Posted by สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ on Thursday, February 22, 2018

มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน มีการนำบริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ จำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าราคาประหยัด บริการด้านแรงงาน บริการแสดงตัวตนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนถึงพื้นที่

นอกจากนั้นเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีประชาชนไปเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ยังได้ระดมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากอำเภอละหานทราย และอำเภอใกล้เคียง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทย บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนที่ไปใช้บริการส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป

และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากการประกอบอาชีพ เป็นการสานต่อพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงพระราชทานทุนแรกเริ่มก่อตั้งมูลนิธิแพทย์ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้วยการการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย อาสาสมัคร เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ตามความจำเป็น เดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีสภาพทุรกันดาร

การคมนาคมไม่สะดวก หรือไม่สามารถเดินทางไปรับบริการจากสถานพยาบาลได้ เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเหล่านั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

สวท บุรีรัมย์