4 นักเรียนหญิงที่บุรีรัมย์สุดเจ๋งคว้าเหรียญทองการแข่งขันมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลกฝันอยากเป็นทหารและนักกีฬาทีมชาติ

4 นักเรียนหญิงในสังกัด สพม.32 บุรีรัมย์ สุดเจ๋งคว้าเหรียญทองการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกึ่งอาชีพนานาชาติ และมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก

อนาคตฝันอยากเป็นทหาร และนักกีฬาทีมชาติ  ขณะ สพม.32 เตรียมมอบเกียรติเชิดชูที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและจังหวัด

(18 ส.ค.60)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์) เตรียมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู  4  นักเรียนหญิง  ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  เขตพื้นที่การศึกษา  และจังหวัด

หลังจากได้คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกึ่งอาชีพนานาชาติ และมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์โลก

ซึ่งประกอบไปด้วย 

1 ด.ญ.กันติยา  ปะโนรัมย์  อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2560 “2017 ยูธ เวิลด์ มวยไทย แชมเปี้ยนชิพ”

 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ตราประจำโรงเรียน

รูปดอกบัวหลวงล้อมรอบด้วยรวงข้าว เน้นให้เห็นว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ

คำขวัญของโรงเรียน

คุณธรรม พัฒนา กีฬา วิชาการ

ปรัชญาของโรงเรียน

ปํญฺญาโลกสฺมิ ปํชฺโชโต

ปัญญาเป็นเครื่องส่องสว่างในโลก

สีประจำโรงเรียน

ขาว – เขียว

สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ และความยุติธรรม

สีเขียว หมายถึง สัญลักษณ์ของความร่มรื่น ร่มเย็น

อักษรย่อของโรงเรียน

บ.ค.

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มง่าย ไหว้สวย

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนดีเด่น เน้นคุณธรรม นำความรู้ คู่กิจกรรม เท่าทันเทคโนโลยี มีชีวิตพอเพียง

พันธกิจ

1. ส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

2. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องตามความรู้ ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ นำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

3. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริม ให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างเป็นสุข

7. ร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประวัติโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ก่อตั้ง เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 8 และ 9 ติดกับถนนสายบุรีรัมย์-นางรอง

โดยตั้งเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากความต้องการของสภาตำบลบ้านบัว โดย นายเกิด ศรีรัตน์ อดีตกำนันตำบลบ้านบัวและสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้สงวนที่ดินแห่งนี้ไว้สำหรับสร้างโรงเรียนมัธยม มีเนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน และสภาตำบลมอบเงินภาษีบำรุงท้องที่สมทบสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมแต่เดิมชื่อโรงเรียนบ้านบัว แต่เนื่องจากชื่อเดิมไปใกล้เคียงกับโรงเรียนชุมชนบ้านบัว ทำให้การประสานงานต่างๆ เกิดความสับสน จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ และได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2525

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 เปิดทำการสอน จำนวน 3 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น 131 คน โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนบ้านบัว (สังกัด สปช.)

เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวโดยการดูแลของนายกิติ ดุจเพ็ญ ศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในสมัยนั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2523 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายประกิจ แมนประโคน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และได้ย้ายมาอยู่สถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2523

นอกจากการได้รับการสนับสนุนจากสภาตำบลบ้านบัวแล้ว โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ยังได้รับการอนุเคราะห์จากบุคคลต่อไปนี้อย่างดียิ่ง คือ

พระราชปริยัตยาลังการ อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

นายกิติ ดุจเพ็ญ อดีตศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

นายเกิด ศรีรัตน์ อดีตกำนันตำบลบ้านบัว และสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์

นายนิตย์ บัตรรัมย์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านบัว

นายบุญยงค์ วงศ์ทองเจริญ อดีตกรรมการตำบลบ้านบัว

นายเคลื่อน นาราช อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านบัว

ที่ตั้งและอาณาเขต

แผนผังที่ตั้ง

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 รหัสประจำบ้านเลขที่ 3101-071600-0 มีเนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ทิศตะวันออก ติดกับถนนบุรีรัมย์-นางรอง

ทิศใต้ ติดกับเอกชน

ทิศตะวันตก ติดกับหนองน้ำธรรมชาติ

เบอร์โทรติดต่อโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4418-3101 , 0-4418-3102

โทรสาร 0-4418-3101

————————————————————-

2 นางสาวธวรรณ   ทองดวง   อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5  โรงเรียนลำปลายมาศ

คว้าเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนาๆชาติ เยาวชนชิงแชมป์โลก  รุ่นไลท์ฟายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 ก.ก.  

โรงเรียนลำปลายมาศ

เอกลักษณ์ของโรงเรียนลำปลายมาศ

บรรยากาศดี มีวิชาเด่น

อัตลักษณ์ของโรงเรียนลำปลายมาศ

ลูกลำปลายมาศ รักเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม

คำขวัญของโรงเรียนลำปลายมาศ

พึ่งตนเอง เคร่งวินัย ใฝ่เรียนรู้ เป็นผู้นำ

คติธรรมของโรงเรียนลำปลายมาศ

” ปัญญา นรานํ รตนํ ”
ปัญญาประดุจแสงสว่างแห่งนรชน

สีประจำโรงเรียน

เหลือง หมายถึง สติ ปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

น้ำเงิน หมายถึง ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต

รวมความ หมายถึง ความมุ่งมั่นสร้างสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนลำปลายมาศเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย (GOAL)

นักเรียนทุกคนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อ และมีทักษะในการประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดี มีความเป็นไทยสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ (MISSION)

1. บริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ

2. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

3.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน และบุคลากรให้ก้าวหน้าด้านวิชาการและก้าวหน้าในวิชาชีพ อย่างหลากหลาย

4. ส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. ระดมทรัพยากรจากภาครัฐและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่มาตรฐาน

รางวัลและเกียรติภูมิที่เคยได้รับ

– นางสาวปรัศนีย์ญา เหลือสืบชาติ ชนะเลิศมวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ ขอนแก่นเกมส์

– เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 นางสาวปรัศนีย์ญา เหลือสือชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 กีฬามวยสากล รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม

– โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ระดับประเทศ

เกียรติภูมิของโรงเรียนลำปลายมาศ

โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น

โรงเรียนระบบดี มีคุณภาพ

โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนยอดนิยมของ สพฐ.

โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำปี 2550

โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ

ผ่านการประเมินของ สมศ.รอบสาม ปี 2554

โรงเรียนคุณธรรมจริยะธรรมดีเด่น

ศูนย์การเรียนรู้เอดส์และเพศศึกษา

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาเกษตรกรรม

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียน ลำปลายมาศ กระทรวงศึกษาธิการประกาศอนุมัติเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2500 และเริ่มทำการสอนเมื่อ 14 ตุลาคม 2500 โดยใช้โรงอาหารและสถานที่โรงเรียนลำปลายมาศผดุงวิทยาเรียนชั่วคราวต่อมา พ.ศ. 2501 ได้สร้างอาคารเรียนที่บ้านโนนดินแดง

วันที่ 6 มีนาคม 2518 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ณ บริเวณสาธารณประโยชน์ (ห้วยขี้หนู) และใช้เป็นสถาน ศึกษาต่อมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนลำปลายมาศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

มีอาคาร 5 หลัง

หอประชุม ลป. ขนาดกลาง 1 หลัง

โรงฝึกงาน 4 หลัง บ้านพักครู 12 หลัง

บ้านพักนักการภารโรง 6 หลัง

ศาลาอำนวยการ 1 หลัง

ศาลาประชาสัมพันธ์ 1 หลัง

ที่ตั้งโรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน : โรงเรียนลำำปลายมาศ เลขที่ 719 หมู่14 ถนนรถไฟพัฒนา ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทร. 044-661432, 044-623-465 โทรสาร. 044-623-465

————————————————————-

3 น.ส.ศิริขินณ์  ไชยสน    นักเรียนชั้น ม.5  โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม   

คว้าเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น เยาวชนชิงแชมป์โลก รุ่นพินเวท  น้ำหนัก 42 กก.

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

ตราประจำโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

คติธรรม

นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

ประวัติโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 183 หมู่ที่ 1 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกรมสามัญศึกษาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2533 เปิดทำการสอนครั้งแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายไสว คงนันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง

มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารอีกหน้าที่หนึ่ง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 46 ไร่ โดยได้รับบริจาคจากบุคคลต่อไปนี้

นายสมบูรณ์ บุญทีฆ์ จำนวน 25 ไร่

นายเทียน คำสอน จำนวน 16 ไร่

นายลอย คำพิมูล จำนวน 3 ไร่ 3 งาน

นายเบ้า มาศทอง จำนวน 3 งาน

นางทุย โพธิคาเทพ จำนวน 2 งาน

อาคารเรียนได้รับบริจาคจากประชาชนในอำเภอโนนสุวรรณ ก่อตั้งอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 2 ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมมี

อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข และ ค อาคารเรียนชั่วคราวแบบถอดประกอบได้จำนวน 3 หลัง

ห้องน้ำ – ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง

ถังเก็บน้ำ คสล.ฝ 33 จำนวน 3 ชุด

อาคารเรียนแบบ 216 ล.( ปรับปรุง–29 ) จำนวน 1 หลัง

หอประชุม แบบ 100 /27 จำนวน 1 หลัง

สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม

บ้านพักครู จำนวน 3 หลัง บ้านพักนักการภารโรงจำนวน 2 หลัง ถนนคอนกรีต จำนวน 5 สาย

พ.ศ.2533 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายพีระพงศ์ เจริญพันธุวงศ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

พ.ศ.2536 นายพีระพงศ์ เจริญพันธุวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จนถึงปี 2536 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณี ศิลากุล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

พ.ศ.2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายพนมยงค์ สระแก้ว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2539

พ.ศ.2543 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายชูชัย นิลสันเทียะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเย็นวิทยามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

พ.ศ.2544 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสุริยา เผือกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์ทองพิทยาคม อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มาดำรงผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

พ.ศ.2546 กรมสามัญศึกษาอนุมัติได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสำราญ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณ พิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2546

พ.ศ.2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมชาย พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

————————————————————-

4 น.ส.องค์การ  อุ่นเรือง อายุ 16 ปี โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

น.ส.องค์การ  อุ่นเรือง อายุ 16 ปี โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกคว้าเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น เยาวชนชิงแชมป์โลก รุ่นพินเวท  น้ำหนัก 67  กก.

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 โรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศต่างๆ ทั้ง 8 ทิศ อันได้แก่

1. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ

2. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

4. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

5. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

6. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

7. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

8. โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดการศึกษา

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

– เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514

– เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปีการศึกษา 2529

– เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ปีการศึกษา 2535

– ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาพณิชยการและคอมพิวเตอร์

ที่ตั้ง

โรงเรียน ละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย เลขที่ 264 หมู่ 8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอละหานทราย ติดทางหลวงสาย ละหานทราย – บ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ 100 กิโลเมตร

ขนาด

โรเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีพื้นที่ 239 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา

เขตติดต่อ

– ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนางรอง และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

– ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอประโคนชัย และ อำเภอบ้านกรวด

– ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอตาพระยา (จังหวัดสระแก้ว)

– ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโนนดินแดง และ อำเภอปะคำ

ชุมชนใกล้เคียง

– ทิศเหนือ จรดทางหลวงหมายเลข 2075 (สายละหานทราย – บ้านกรวด – ประโคนชัย)

– ทิศตะวันออก จรดหมู่บ้านหนองตาแอก

– ทิศใต้ จรดหมู่บ้านชลประทานเหนือ

– ทิศตะวันตก จรดโรงเรียนบ้านละหานทราย

อักษรย่อโรงเรียน ล.ร.ภ.

วันสถาปนาโรงเรียน 9 มิถุนายน 2514

สีประจำโรงเรียน เหลือง – น้ำเงิน

– สีเหลือง เป็นสีประจำรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ และความอดทน
– สีน้ำเงิน เป็นสีประจำพระมหากษัตริย์

คติธรรม น สิยา โลก วฑฒ โน “อย่าเป็นคนรกโลก”

คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

คติพจน์ การกระทำย่อมดังกว่าคำพูด แต่ถ้าทั้งทำทั้งพูดจะดีที่สุด

ปรัชญา ประพฤติดี วิชาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์

————————————————————-

ซึ่งนักเรียนหญิงทั้ง 4 คนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกภาคภูมิใจ  เป็นอย่างมากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และจังหวัด

ส่วนความใฝ่ฝันในอนาคตก็บางคนก็อยากจะรับราชการทหาร  เป็นครูพละศึกษา

ขณะที่บางคนอยากเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ   เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

ทั้งยังได้ฝากถึงน้องๆ ด้วยว่าทำอะไรต้องมีใจรักและขยันฝึกซ้อมเชื่อฟังโค้ชหรือผู้ฝึกสอน   ก็จะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์