ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์

นางอธิษฐาน พันธุฟัก จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) โดยด้านหลังบัตรระบุวันหมดอายุ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หรือ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ ที่ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และแรงงานต่างด้าวที่นำเข้าตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยให้นายจ้าง/แรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อใช้ประกอบการเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และให้ถือหนังสือรับรองฉบับนี้คู่กับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) เป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตลอดการเดินทางจนกลับถึงสถานที่ทำงาน และแรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

ไม่เกินวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ จุดผ่านแดนเดิมที่เดินทางออกไป หากสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๓๘